ถั่วกรอบแก้ว
    
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน [ 3 พ.ย. 2559 ] อ่าน 169 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
โครงการ อสม.และอสม.น้อยร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2554  
 

โครงการ อสม.และอสม.น้อยร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2554
โดย อสม.บ้านตาคลี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี โดยท่านนายกประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากสาธารณสุขอำเภอตาคลี นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร ได้กล่าวความเป็นมา วัตถุประสงค์และสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน วัด และโรงเรียนและเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเองให้กับประชาชน วัด และโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านตาคลี ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ และหมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย ในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็น อสม.ของเขตสถานีอนามัยบ้านตาคลี จำนวน 79 คน และอสม.น้อยโดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดยอสม. 1 คน ต่อ อสม.น้อย 2 คน จำนวน 158 คน รวมทั้งสิ้น 237 คน ให้มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน โดยเรียนรู้จากฐานเรียนรู้ทั้ง 10 ฐาน ฝึกปฏบัติการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน ออกหมู่บ้านเพื่อฝึกปฏิบัติงานการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. ในหมู่บ้าน มอบอุปกรณ์เพื่อนำไปปฏิบัติงาน (ไฟฉาย/สวิง) และสรุปการปฏิบัติงาน ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2554 เวลา 09.10 น. โดย คุณ ศิริพร เพชรทอง

ผู้เข้าชม 5447 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย