ถั่วกรอบแก้ว
    
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน [ 3 พ.ย. 2559 ] อ่าน 169 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
 

แนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
2. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน
(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
3.ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
4.วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
(1) การจ่ายเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ หรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในการจ่ายเงินให้แก่ ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่
5.การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
(1) ตาย
(2) ขาดคุณสมบัติ
(3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2554 เวลา 21.38 น. โดย คุณ ศิริพร เพชรทอง

ผู้เข้าชม 3730 ท่าน