หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ยินดีให้บริการ
และพร้อมพัฒนาอย่างทั่วถึง
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ตำบลตาคลีเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจักรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
ถั่วกรอบแก้ว
    


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
1. งานบริหารงานทั่วไป  
  1. การบริหารงานในกองคลังประกอบด้วยงานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ให้เป็นไปอย่างมี  
    ประสิทธิภาพตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
  2. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การรับเงิน การเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและ  
    ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย  
  3. การจัดทำรายละเอียดหน้าที่การเงินความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในกองคลังรวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หัวหน้าทุกฝ่าย  
    ในกองคลังในการจัดทำรายละเอียดหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  
  4. งานประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  
  5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  1. รับผิดชอบงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยทำหน้าที่เป็นพัสดุกลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญาทุกกรณี ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  
  2. งานการซ่อมบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ทะเบียน พัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และบัญชีงบหน้าประจำ  
    เลขรหัสพัสดุของ อบต.  
  3. การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปี การตรวจสอบพัสดุ คงเหลือ  
3. งานการเงินและบัญชี  
  1. ควบคุม  ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานการเงินและบัญชีทั้งหมด  
  2. ควบคุมบัญชีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณทุกประเภท  
  3. งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  
  4. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน  
  5. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย  
  6. การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  
  7. งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ  
  8. งานเก็บรักษาใบเสร็จภาษีทุกประเภท  
  9. ควบคุมรับผิดชอบในการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการรับ เงินทุกประเภท  
  10. รวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  11. งานประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่าย  
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  1. งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายได้  
 

2.

งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ อบต.  
  3. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น  
  4. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร  
  5. ควบคุม  ดูแล  เร่งรัดในการติดตามจัดเก็บรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงกัน  
  6. ควบคุม  ดูแล  ให้การจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงกัน  
  7. ควบคุม  ดูแลและตรวจสอบให้การนำเงินรายได้ส่งให้แก่งานการเงินและบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องและครบครัน  
  8. ควบคุมดูแลการดำเนินงานในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.ทุกประเภท  
  9. ตรวจสอบคำร้องอุทธรณ์ภาษีประเภทต่าง ๆ  
  10. จัดทำงบประมาณรายได้ของ อบต.  
  11.

ตรวจสอบการทำสัญญาเช่าต่าง ๆ

 
  12. เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  และค่าเช่าทรัพย์สินของ อบต.  
  13. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  โดยจัดเก็บจากทะเบียนคุมชำระภาษี (ผ.ท.5)  
 
 


 

วัดชอนเดื่อ

วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
    
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-953-2825
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-373-716-7 โทรสาร : 056-373-715
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
จำนวนผู้เข้าชม 4,227,515 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10