หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ยินดีให้บริการ
และพร้อมพัฒนาอย่างทั่วถึง
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ตำบลตาคลีเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจักรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
ถั่วกรอบแก้ว
    


   

 
    
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
    
 
     
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของ อบต.
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
 
 
    
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
           
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 295 
รายชื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 235 
 
อบต.สร้อยละคร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร โ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย (น้ำท่วม [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 2 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3320 เรื่อง การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลื [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านเขาสูง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจการจ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค กำหนดวันตรวจงานจ้างติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
         
 
 


ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ป้า [ 18 ก.ย. 2563 ]

    
 
      

วัดชอนเดื่อ

วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
 
  
 
ที่ดินและบ้านที่อยู่ปัจจุบัน มูลค่ารวมไม่ถึง 5 ล้านบาท ต้องเสียภาษีที่ดิน/อาคารไ (28 ส.ค. 2563)    อ่าน 32  ตอบ 0  
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 40  ตอบ 0  
หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 995  ตอบ 2  
เทสโก้โลตัสตาคลี (30 ต.ค. 2562)    อ่าน 35795  ตอบ 99  
ขยะริมทางที่เกิดจากผู้มักง่าย (17 พ.ค. 2562)    อ่าน 769  ตอบ 1  
เงินสงเคราะห์บุตร (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 504  ตอบ 0  
ตรวจพื้นที่เลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านเพื่อกำจัดกลิ่น (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 474  ตอบ 1  
ขอไฟถนน เข้าหมู่บ้าน (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 541  ตอบ 1  
ผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรคะ ละจะสามารถติดต่อเขาได้ที่ไหนบ้าง (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 719  ตอบ 1  
เงินตกเบิกเด็กแรกเกิด (28 พ.ค. 2561)    อ่าน 563  ตอบ 2  
ตามรอยพระสังข์ทองตอนที่ 9 (24 ก.พ. 2561)    อ่าน 761  ตอบ 0  
พระแสงศรกำลังราม (2 ก.ย. 2560)    อ่าน 1072  ตอบ 4  
หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (2 ก.ย. 2560)    อ่าน 996  ตอบ 1  
ไขปริศนา พระแสงธนูนาคราชสามเศียน (2 ก.ย. 2560)    อ่าน 1486  ตอบ 6  
เนื่องจากไม่ได้รับคำตอบหรือแนวทางในการแก้ไขเรื่องควันไฟเผาถ่าน (27 ธ.ค. 2559)    อ่าน 858  ตอบ 1  
ควันไฟเผาถ่านที่ซอยเขาใบไม้ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 779  ตอบ 0  
พิมพ์ถุงพลาสติก ถูกที่สุดในตาคลี (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 1980  ตอบ 8  
ขอขอบคุณ อบต.ตาคลี (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 717  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 2617  ตอบ 1  
ฤดูฝนปีนี้18/6/58 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 980  ตอบ 5  
    
 


 
 
นว 0023.3/ว21132  ขอมอบหนังสือ โครงการส่งเสริมกรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็ [ แนบ1 ]  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นว0023.5/ว20956  การส่งเงินฝากเงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 20968  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-953-2825
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-373-716-7 โทรสาร : 056-373-715
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
จำนวนผู้เข้าชม 4,549,090 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี