หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ยินดีให้บริการ
และพร้อมพัฒนาอย่างทั่วถึง
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ตำบลตาคลีเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
สถานีอนามัยบ้านหนองจักรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
ถั่วกรอบแก้ว
    


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
*******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ  บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  5  ตำแหน่ง  6  อัตรา
อาศัยอำนาจตามประกาศในมาตรา  22  และมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2547 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1.  ตำแหน่งพนักงานที่รับสมัคร  ได้แก่
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
(1)  พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
(2)  พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา
(3)  คนงานทั่วไป 3 อัตรา
(4)  คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
2.1  คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบซึ่งจะได้รับการการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  13  สิงหาคม 2547 ดังต่อไปนี้
( 1 )  มีสัญชาติไทย
( 2 )  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
( 3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( 4 ) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ  หรือ      จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล( 5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
( 6 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
( 7 ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความ ผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( 8 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
( 9 ) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด  คือ
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป
(1)  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ได้รับอัตราค่าจ้าง   5,080.-  บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานขับรถยนต์  บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง  เล็ก ๆน้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานขับรถยนต์
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายอื่น  กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(2)  ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ได้รับอัตราค่าจ้าง   5,080.-  บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้
น้ำประปา และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายอื่น  กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(3)  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  ได้รับอัตราค่าจ้าง   5,080.-  บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายอื่น
    กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(4)  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ได้รับอัตราค่าจ้าง   5,080.-  บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายอื่น
    กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สำหรับพระภิกษุ  สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501         ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501 และตามความในมาตรา 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน  2521
3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
3.1  กำหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2553  ถึงวันที่  24  ธันวาคม   2553  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์  www.takhli.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 056-261583 , 056-265636 -8
3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเองพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจำนวน 1 รูป ในบัตรประจำตัวสอบ  จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร  ดังนี้
( 1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
( 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
( 3 ) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์กำหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน  1  ฉบับ
(4)  สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน       1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร
(5) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน   1 ฉบับ
(6) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะตำแหน่งพนักงาน         ขับรถยนต์)
(7)  สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ 4 เท่านั้น

ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี จะดำเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป  

5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  ดังนี้
-  ผู้สมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม    50  บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังนี้
6.1  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสรรหา  จะประกาศให้ทราบ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  และเว็บไซด์  www.takhli.go.th  ในวันที่  27  ธันวาคม  2553
6.2  กำหนดวันสอบ  ในวันที่  29  ธันวาคม  2553  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  ดังนี้
เวลา  09.00 – 12.00  น. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
6.3  ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
(1)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสือ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(2)  นำบัตรประจำตัวประชน และบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย
(3)  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
(4)  ต้องไม่กระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้การอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้

7.  หลักสูตรและวิธีการสอบสรรหา
หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร
-   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100  คะแนน  โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตำแหน่ง

8.  เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
9.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9.2  บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

10.  การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1  ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้
10.2  ถ้าผู้สอบได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
10.3  ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่แสดงตนภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
10.4  บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เท่านั้น

11.  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ
(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีกำหนด
(3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(4)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้

12.  กำหนดระยะเวลาจ้าง
12.1  พนักงานจ้างระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี

13.  การทำสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  จะทำสัญญาจ้างผู้สอบได้ตามลำดับที่เมื่อได้รับความเห็นชอบให้จ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี  ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรือทุจริตให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ทราบ ทางโทรศัพท์  056-265636-8  เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2553


                                                                                (  ลงชื่อ)  .............................................................
                                                                                                        (  นายประดิษฐ์  สนธิโพธิ์  )
                                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2553 เวลา 09.18 น. โดย คุณ ศิริพร เพชรทอง

ผู้เข้าชม 8896 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-953-2825
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-373-716-7 โทรสาร : 056-373-715
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
จำนวนผู้เข้าชม 5,966,131 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10