หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ยินดีให้บริการ
และพร้อมพัฒนาอย่างทั่วถึง
นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
ตำบลตาคลีเป็นแหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์
และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจักรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
ถั่วกรอบแก้ว
    


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 

🔴คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๘๒ /๒๕๖๔
✅เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

✴️ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปัจจุบันแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง และจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่หากพิจารณาภาพรวมในระดับประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ในอัตราที่สูง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) อย่างเพียงพอและเหมาะสมการระบาดระลอกใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้น การวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปพร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อสถานการณ์การดำรงชีพของประชาชนกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๗ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา * แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
.
✴️ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๐๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
.
✴️ข้อ ๒ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งที่ได้รับวัคซึนโควิด-19 แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๓
.
✴️ข้อ ๓ ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือบุคคลที่ได้รับการ ฉีดวัคซีน sinovac ครบ ๒ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ หรือได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca ๑ เข็ม เกินกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่
.
✴️ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือเข้มงวด ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย
.
✴️ข้อ ๕ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๒๐๐ คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
.
✴️ข้อ ๖ ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงทุกรูปแบบหรือร่วมวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป เว้นแต่ เป็นกรณีงานประเพณีที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด
.
✴️ข้อ ๗ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามั้ยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมใดซึ่งการสวมหนัากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุมความเสี่ยง มาตรการตรวจเมื่อพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้เฉพาะในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามข้อแนะนำหรือแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด
.
✴️ข้อ ๘ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
▶️ก. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน กรณีเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้ประกอบการควบคุมมิให้ผู้รับบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเกิน ๑ ชั่วโมง และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
▶️ข. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
▶️ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
▶️ง. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัตกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ
▶️จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามได้ไม่เกิน ๕0 คน
▶️ฉ. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
.
✴️ข้อ ๙ การงดหรือหลีกเสี่ยงการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรคการตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ ศปก.คบค. กำหนด
.
✴️ข้อ ๑๐ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อข้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน
.
✴️ข้อ ๑๑ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
.
✴️ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 09.59 น. โดย คุณ สุรีย์พร สุขหาญ

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-446-6167,
       097-938-8875
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-373-713 โทรสาร : 056-373-715
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
จำนวนผู้เข้าชม 10,904,303 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10